2014. április 7-11.
Nyelvi témahét 2.

Angol nyelvi témahét

 

Az idegen nyelv oktatása során fő feladatunk a négy alapkészség (beszéd, olvasás, írás, szövegértés) fejlesztése. A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.

 

Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel azért, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. A tanórán kívüli foglalkozások során megismertetjük a tanulókat a célnyelvi országok szokásaival, az egyes egyházi ünnepkörökhöz tartozó dalokkal, versekkel, játékokkal - ezért a brit húsvéti szokásokat és az ünnep köré fonódó hiedelmeket kívántam bemutatni a gyerekeknek.

 

A 3., 4. és 5. osztály játékos formában végezte -  csoportbontásban -  a feladatokat. Volt húsvéti puzzle, szótanulás a húsvéti témakörből, megismerkedtünk a képeslap megcímzési formájával és szövegezésével; majd a gyerekek elkészítették a saját húsvéti képeslapjaikat, amelyekre a hallottak alapján kellett rajzolniuk és díszíteniük. Zárásként pedig egy óriásplakátot kellett a csoportoknak elkészíteniük a Húsvétról.

 

A 6., 7. és 8. osztály szógyűjtéssel kezdett, majd szótanulás, szövegfeldolgozás következett a Húsvétról. A szövegfeldolgozás egy húsvéti ünnepre való hirdetés elkészítése volt. Véleményem szerint a gyerekek szeretik az ünnepkörökhöz köthető feladatokat, viszonylag megfelelőek is az ismereteik ezen témákról – ami nagyban segítette a szövegfeldolgozást és a szógyűjtést.

 

Fontos, hogy a magyar hagyományokat némiképp becsempésszük az idegen nyelvi oktatásba is, hiszen hasonlóságok és különbözőségek egyaránt vannak a nyelvek között. Olyan széles spektrumú tudással kellene a gyerekeknek rendelkezniük, ami az általános műveltséghez elengedhetetlen. A kiejtést jól fejleszti a szógyűjtés, a sokszori ismétlés, a gyerekek így szinte óra végére el is sajátítják a szavakat. Úgy gondolom, hasznos perceket töltöttünk el a gyerekekkel, hiszen nagyon sok új információra tettek szert, a meglévő tudásukat pedig tovább tudták bővíteni.
 

Német nyelvi témahét

Minden nyelvnek három egymással szervesen összefüggő komponensből álló eszköztára létezik: van a hangzás (és/vagy írott formája), van lexikája és grammatikája. Ennek alapján az idegennyelv-tanulás részei a szókincs, a nyelvtani szerkezetek és nyelvi funkciók, amely alapokra épül a 4 nyelvi készség: a hallás utáni megértés, a beszéd, az írás és az olvasás. Ez az, aminek tanítása egy-egy nyelvi óra anyagát képezi, és amelyek általában összefüggésben állnak egymással. (pl. a szókincs tanulása során a kiejtés tanítása.)

A szavak tanulása során nagy szerepe van a szó ismétlésének, leírásának, hangos kiejtésének. Amikor szókincset tanítunk, megkülönböztetünk direkt és indirekt tanítást, tehát az óra célja az első esetben egy bizonyos számú szó megtanítása ehhez szükséges feladatok segítségével. Van, amikor nem a szókincstanulás a feladat, hanem szinte mellesleg a diákok tudtán kívül, implicite megy végbe a folyamat.

A hallásértést fejlesztő gyakorlatok menete a következő elemekből áll: az érdeklődés felkeltése, kérdés, az értettség szintjének ellenőrzése. A nyelvi hét folyamán mind a 4 nyelvi készség kibontakozott. Volt hallás utáni szövegértés, beszéd (kérdések és válaszok), olvasás (fordítás) és írás is (megtanult szavak mondatokba foglalása).

Az elmúlt hét témája az Ünnepek témakörön belül a Húsvét volt. A gyerekek örömmel fogadták a színes, képekkel teli feladatlapokat, tehát motiváltak voltak, részt vettek az éneklésben, és örömmel telve színezték ki vagy éppen megrajzolták a német utasítások szerint a rajzokat - igazán élményekkel teli hétben volt részünk!

Hétfőn a harmadikos és negyedikes évfolyamok tanulói nagy izgalommal rakták ki a puzzle-t, amely során az egyik csapat egy tál húsvéti tojást, a másik pedig a nyuszit, a Húsvét jelképét kapta. A szóasszociálós feladaton belül a gyerekekkel felelevenítettük a már ismert Húsvét szókincsét és újakkal is kiegészítettük az ábrát. A dal tanulása vidámságot csalt arcukra. Az óra végén a gyerekek kiszínezték a húsvéti kifestőket az átismételt színek és utasítások alapján. Az óra végére a gyerekek kérdéseket tettek fel és válaszoltak rájuk a kiszínezett kép alapján, ezzel fejlesztve beszédkészségüket. Kedden az ötödikesek rajztehetségüket is bebizonyíthatták.

A bemelegítőnek szánt keresztrejtvény után nyuszit rajzoltak, melynek testrészeit a megadott utasítások szerint ki is színezték. Az interaktív daltanulás igazán tetszett nekik.

Az óra végén szalvétatartó tyúkocskákat vágtak ki. Ügyesen dolgoztak.

Szerdán a hatodikos tanulók, akiknek szókincse már kicsit fejlettebb, megismerkedtek a Húsvét hagyományaival. A német határozószavak után feladatlapokon a

lkalmazták tudásukat. A projekt során szép munkák születtek.

Következő nap a hetedikesek ügyesen, pillanatok alatt kirakták a puzzle-t, énekeltek és rajzoltak a német utasítások alapján. Pármunkában szókártyákat kaptak, melye

ket a kép alapján, és a róla mintázott mondatok alapján kellett összeilleszteniük. Ezzel a feladattal mind a szókincset, mind pedig kommunikációs képességeit fejlesztettem.

Az utolsó napon a nyolcadikos tanulók részt vettek egy Húsvéttal kapcsolatos szöveg magyarra fordításában, majd rövid kis videót néztek meg a német hagyományokról. Az óra utolsó feladata egy szövegfeldolgozás volt.

A foglalkozásokról néhány kép itt megtekinthető.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000