2014. június 12.
Környezetvédelmi körverseny 1

Egészségfejlesztő – szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében – legalább tanévenként egy hagyománnyá tehető iskolai esemény – környezetvédelmi körverseny

 

"A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön"

 

2014. június 12-én környezetvédelmi körverseny volt iskolánkban. A nap programjának az összeállításakor olyan egészségfejlesztő, a tanulók szemléletét formáló tevékenységeket állítottunk össze, amely elősegítette, hogy az itt tapasztaltak beépüljenek a tanulók mindennapi életébe, viselkedésébe. Ez a környezetvédelmi körverseny hagyományteremtő céllal lett megvalósítva, ezután minden tanévben meg fogjuk rendezni. 

A környezetvédelmi körverseny célkitűzése a tanulók egészséges életmódra nevelése, környezettudatos magatartásuk kialakítása, és a környezetvédelem fontosságának bemutatása volt. Sokrétű, a diákok szemléletét formáló, változatos programokkal készültünk erre a napra.

A témanapon a környezetvédelem került a középpontba. Ezen belül a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékok újrafelhasználhatósága, azok kezelése volt a kiemelt téma. Szűkebb és tágabb lakóhelyünk, Komádi és környéke, valamint a Kis-Sárrét természeti értékeire is hangsúlyt fektettünk a feladatok összeállítása során. A Sebes-Körös, a környékünkön levő biharugrai halastavak is megjelentek a tematikában. A nemzeti parkok, a Körös-Maros Nemzeti Park, a Bihari-Sík Tájvédelmi Körzet sokszínű növény- és állatvilágának, védelmének fontosságára is kiemelten figyeltünk.

A program során ösztönöztük a gyerekeket az egészséges életmód kialakítására, a helyes táplálkozásra, felhívtuk a figyelmüket a mozgás, a sport, a testedzés fontosságára. Egészséges életmód körében a fogápolás és a személyes higiénia is előtérbe került. Változatos munkamódszereket alkalmaztunk a feladatok és tevékenységek összeállításakor: feladatlapok, totók, nyelvi készségek alkalmazása (betűrejtvények, szólások, közmondások, Activity), interaktív táblás gyakorlatok, mozgásos tevékenységek, munkáltató feladatok, egyéni és csoportos munkaformák.

Fontos szempont volt, hogy a gyerekek megtapasztalják, hogy az egészségük megőrzéséhez egészségtudatos magatartás, a környezetük megóvásához pedig környezettudatos magatartás kialakítására van szükség. A témanapon úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy a mindennapi élet színtereihez, a felmerülő problémákhoz kapcsolódjanak és a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodjanak.

Ezen a napon az iskola minden diákja ugyanazzal a témával foglalkozott. A résztvevő pedagógusok segítségével az iskolai hagyományos tanórai keretektől eltérően dolgoztuk fel a témaköröket. Igyekeztünk úgy alakítani a feladatokat, hogy tevékenykedtetők legyenek, az ismeretek megszerzésének folyamatára épüljenek, valamint jó kedvet és sikerélményt nyújtsanak a gyerekeknek.

A hagyományteremtő egészségvédelmi és környezetvédelmi napon a teljes tanulói létszám részt vett, 3 feladatellátási helyen foglalkoztattuk a gyerekeket.

  1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 4-8. évfolyam + EÁI 5-8. évfolyam

A tanulók osztályonként alkottak egy-egy csapatot, így vettek részt a versenyen.

Előzetes feladatként minden osztály menetlevelet készített környezetvédelem, egészséges életmód témakörökből, ezen történt a feladatok pontozása állomásonként. A menetleveleket előző napon leadták és azt is értékeltük. Az értékelés szempontjai a következők voltak: témája, kivitelezése, csoportmunka, esztétikum. A menetleveleket és a menetrendeket a verseny reggelén kapták meg a csapatok.

Tekintettel a résztvevő gyerekek nagy számára, kétfele választottuk az 5 évfolyamot. Párhuzamosan két helyszínen folyt a verseny: az iskola tantermeiben és a sportállomásokon: sportcsarnok, kistornaterem, sportudvar, műfüves focipálya.

8-10 óráig: a 4-5-6. évfolyam sportprogramokon vett részt.

7-8. évfolyam 8 állomáson az egészséges életmód, környezetvédelem témakörökből összeállított feladatokon vett részt.

10-12 óráig: váltás volt az évfolyamok között.

Az 1. állomáson környezetvédelemmel kapcsolatban lakóhelyünk, Komádi és a Kis-Sárrét növény- és állatvilága volt a téma. Memóriajátékban dolgozták fel a Sárrét védett növényeinek és madarainak a nevét. Ezután a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet 2-2 élőlényét rakták ki, majd meg kellett nevezniük a kirakott két állatot. A szókirakó során, amennyiben helyes sorrendbe rakták az összekeveredett betűket, egy-egy elrejtett élőlény nevét kapták megfejtésül.

A 2. állomás neve: FOGd meg, ha tudod! A fogápolásról, a helyes fogmosásáról beszélgettek a gyerekekkel, felhívták a figyelmüket azokra a veszélyekre, amelyeket a fogmosás elhanyagolása, elhagyása jelenthet számukra. A beszélgetés után egy önként jelentkező bemutatta a helyes fogmosást. Ezután 2 csoportban dolgoztak a csapatok: az első csoport fogászati totót töltött ki, a második csoport egy száj-formába gyurmából ragasztott fogakat.

A 3. állomáson a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívták fel a tanulók figyelmét. Feladat volt az előzetesen szétszórt hulladékok összegyűjtése a tanteremből, majd azok szétválogatása és elhelyezése a szelektív hulladékgyűjtőben. Ezután játékos feladatként különböző hulladékokkal „célbadobó versenyt” rendeztek.

A 4. állomáshelyen a zöldségkereső játékban tíz zöldség nevét kellett megkeresniük. Az Ég a zsír! elnevezésű játék a tápanyagok kalóriatartalmára épült. Mindkét feladatot digitális tábla segítségével kivitelezték.

Az 5. állomáson a nemzeti parkoké volt a főszerep. Először a nemzeti parkok logóját kellett elhelyezniük egy domborzati térképen a tanteremben. Kirakóztak időre, majd egy betűhalmazból kellett rejtvényt megfejteniük Biharugrával és a népi írókkal kapcsolatban.

A 6. állomás „A tisztaság fél egészség” szlogenre épült. Itt a tanulók kreativitását, közös munkáját értékelték a megvalósítás során. A feladat egy plakát készítése volt. 3 megadott témakörből választhattak: tisztaságbolt kirakata, bőrápolás, fürdőszobai polcom. A közös munka során esztétikus, ötletes tanulói munkák születtek.

A 7. állomás témája lakóhelyünk folyója, a Sebes-Körös volt. A folyó mint természeti érték jelent meg az állomáshely feladatai során. A Körössel kapcsolatos szöveget kellett kiegészíteniük megadott szavakkal, majd vízzel kapcsolatos szólásokat mássalhangzókkal. Nagyon élvezték a gyerekek az Activity nevű játékot.

A 8. állomáshelyen az egészséges életmód témakörben a sporté és a mozgásé volt a főszerep. A mozgás és a testedzés fontosságára hívták fel a gyerekek figyelmét rendhagyó módon. A csapatoknak dalszöveget kellett írniuk mozgás, testedzés, sport témában egy kiválasztott dal zenéjére, majd elő kellett adniuk. Nagyon élvezték a játékos-zenés feladatot.

Az Erő-nyerő állomáson a 3 helyszínen forgószínpadszerűen foglalkoztatták a gyerekeket. A kistornateremben kosárlabdáztak, a műfüves focipályán mini labdarúgó bajnokság volt, az aszfaltpályán pedig kézilabdázásra, tollaslabdázásra volt lehetőség. Volt, aki frizbízett, hullahoppkarikával játszott, a lényeg, hogy minden tanulónak valamilyen mozgásos tevékenységet kellett végeznie. Ezzel párhuzamosan a sportcsarnokban akadályversenyek és sportversenyek zajlottak.

Egy állomáshelyen kb. 15-20 percig foglalkoztatták a gyerekeket. Az egészségnap végén az osztályok teljesítményét értékeltük. 4-5-6. és 7-8. évfolyamokon külön oklevéllel és jutalommal díjaztuk az első három helyezett osztály teljesítményét.

  1. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 3. évfolyam + EÁI 1-4. évfolyam

Az 1. állomáson a zöldségek, gyümölcsök képeiből kellett kiválasztani az egészséges táplálkozáshoz szükséges ételek képét.

A táplálékpiramis figyelembevételével összeállítottak egy heti étrendet.

A 2. állomáson rövid ismertetőt hallottak Nemzeti parkjainkról, majd ezután filmvetítés következett. Zárásként totót töltöttek ki a hallottak és látottak megerősítéseként.

A 3. állomáson megismerkedtek a szelektív hulladékgyűjtés formáival, a témával kapcsolatos szavakat, kifejezéseket gyűjtöttek, majd keresgették őket a táblázatban. Ezután csoportosították a felhalmozott hulladékokat 6 dobozba, kialakították a Hulladékudvart. A foglalkozás végén hulladékos totót töltöttek ki, amin rögzítették a témával kapcsolatos tudnivalókat.

A 4. állomáson elméleti bevezetés volt a különböző sportágakról, majd ezután sportoltak, játszottak a tanulók. Jól szórakoztak az ugrálókötél-hajtó versenyen, a célbadobáson, a zsámolyba történő kislabdadobáson. A foglalkozás végén szembekötősdit és lufikergetőst játszottak.

Az 5. állomáson egy nagyon érdekes számítógépes játékkal ismerkedtek meg a gyerekek. Mentsük meg a várost! volt a címe. Célja az volt, hogy tiszta maradjon a város. A városban begyűjtött szemetet le kellett adni, pénzt gyűjteni és a befolyt pénzből új szemétgyűjtőt lehetett építeni.

A 6., utolsó állomáson Zumba, ha bírna! – címmel zumbáztak tanulóink zenére és zene nélkül is.

A nap végén közös zumbázás volt az udvaron a gyerekekkel.

  1. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

Az 1. állomáson csapatmunkában kellett keresztrejtvény megfejteniük a csapatoknak, majd a megfejtés kapcsán a nemzeti parkokról beszélgettek.

A motiváció után megkeresték a hazánkban található nemzeti parkokat és a hozzájuk tartozó címereket. A játék során a fent említett nemzeti parkokat, egyeztették a logójukkal. Ezután dalokat gyűjtöttek a témával kapcsolatban, majd el is énekelték azokat.

A 2. állomáson érdekes feladat várta tanulóinkat. Mindenki egyénileg dolgozott. Ki kellett színezni a kódokhoz tartozó mezőket, majd a következő mező jött ki megfejtésként: „Az egészségünket szolgáljuk, ha tisztán tartjuk magunkat és azzal a környezetünket.” A következő feladatban ki kellett találni, hogy milyen tisztálkodást mutat be a tanuló. A megfejtés után megbeszélték, hogy mikor kell végezni ezeket a tevékenységeket (zuhanyzás, fogmosás, fésülködés, körömvágás, kézmosás) és milyen eszközök szükségesek hozzá.

Ezután tapintás útján kellett kiválogatni a tisztálkodási eszközöket, majd a képekről ki kellett találni, hogy milyen tisztálkodást végez a kislány.

Az utolsó feladatban fürdőszobai jelenetet kellett kiszínezni.

A 3. állomáson a hulladékgyűjtéssel foglalkoztak tanulóink. Először is beszélgettek a témáról.

Ezután az összekevert szókártyákat kellett rendezni olyan sorrendbe, amely a hulladék útját jelzi az összegyűjtés és a beszállítás után.

A hulladékok elhelyezése a megfelelő színű kukába érdekes feladat volt a tanulók számára, de még ennél is jobban tetszett a „szelektív hulladékgyűjtés” című társasjáték játszása. A foglalkozás végén ismét társasjátékoztak.

A 4. állomáson a Sárrét növényeivel, állataival foglalkoztak. Először rejtvényt kellett megoldaniuk, ahol a megfejtés a SÁRRÉT szó lett. Ezután megkeresték a Sárrétet a térképen. Következő feladat az volt, hogy a Sárrét állatainak a hangját felismerjék CD-ről.

Következett az állatok és növények megfigyelése plakáton, majd azoknak a felsorolása emlékezet alapján. Jellemzés alapján fel kellett ismerni az állatokat, majd azoknak a táplálékával össze kellett kötni a képeket.

A következő feladatban védett virágokat kellett bekarikázni, majd beszínezni, valamint lábnyomok alapján az állatokat felismerni.

Az 5. állomáson a fogápolás témakörben lyukas és egészséges fogról kellett megállapítani, hogy mi az ártalmas a fogakra, és melyek a fogak barátai. Ezután a foggal kapcsolatos tesztet kellett kitölteniük, majd a foggal kapcsolatos közmondásra kellett rájönniük.

A 6. állomáson is jobbnál jobb feladatokkal találkoztak tanulóink. Sportágakat kellett képekről felismerni, majd labdajátékokat rövid ismertető alapján. Ezután labdákat – sportágakat kellett egyeztetni.

Az ügyességi feladatokon jól érezték magukat tanulóink. Ugrálóköteleztek, labdát pattogtattak, labdadobás is volt falhoz, majd hullahopp karikázás.

Összegzés: Az egészség– és környezetvédelmi körversenyen az iskola minden tanulója részt vett. A diákok aktívan vettek részt a programokon. Az egész napos programnak nagyon jó közösségformáló, közösségépítő ereje volt. Számos hasznos ismeretre tettek szert a tanulók, alkalmazni tudták a tanórákon megszerzett tudásukat. A program nagy mértékben hozzájárult a gyerekek környezeti neveléséhez, a környezettudatos magatartásuk kialakításához, egészséges életmódra nevelésükhöz, szemléletformálásukhoz. Reméljük, hogy a nap során elsajátított ismereteket igyekeznek alkalmazni a mindennapok során is. 

A körversenyről készült fényképeket meg lehet tekinteni itt.               

                                                                                                                  TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000