2014. október 3.
Környezetvédelmi körverseny 2.

 

Egészségfejlesztő – szemléletformáló iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében – legalább tanévenként egy hagyománnyá tehető iskolai esemény – környezetvédelmi körverseny

 

2014. október 3-án környezetvédelmi körverseny volt iskolánkban. Ez a környezetvédelmi körverseny hagyományteremtő céllal lett megvalósítva. A program fenntarthatóságát biztosítja, hogy ezután tanévenként meg fogjuk rendezni.

A témanapon a környezetvédelem került a középpontba. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy napjaink globális és helyi környezeti problémáira rávilágítsanak. Két témakör köré épültek a tevékenységek: a környezetvédelem és az egészséges életmód. Nem maradhatott el a programok közül a sport, a mozgásos munkaformákat eddig minden témanapon beépítettük a tanulói tevékenységek közé.

A környezetvédelmi körverseny célkitűzése a diákok helyes ökológiai szemléletének kialakítása, az élővilág védelmének tudatosítása, a természet értékeinek megőrzése volt. Kiemelt cél volt az egészségfejlesztés, a szemléletformálás, az egészségvédelem, valamint az egészséges életmód legfontosabb elemeinek viselkedésbe épülése.

A feldolgozott témakörök sokszínűek, változatosak voltak: jeles napok a környezetvédelemben, hagyományőrző program (szüret), a kulturált étkezés, a madarak életmódjának megismerése, a vizek, a talaj, az erdők és az állatok védelme, a Kis-Sárrét növény- és állatvilága, személyes higiénia, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában.

A program során ösztönöztük a gyerekeket az egészséges életmód kialakítására, a helyes táplálkozásra, felhívtuk a figyelmüket a mozgás, a sport, a testedzés fontosságára. Fontos szempont volt, hogy a gyerekek hasznos ismereteket szerezzenek, és képességeiket fejlesszék a tevékenykedtető feladatok során.

Változatos munkamódszereket alkalmaztunk a feladatok összeállításakor: feladatlapok, totók, nyelvi készségek alkalmazása (betűrejtvények, szólások, közmondások), memóriajáték, interaktív táblás gyakorlatok, mozgásos tevékenységek, munkáltató feladatok, egyéni és csoportos munkaformák. Minden feladatellátási helyen figyelembe vettük a tanulók életkori sajátosságait. Sok játékos feladat szerepelt a programban alsó tagozatban, míg a felső tagozatosoknál összetettebb, gondolkodtató feladatok megoldására is lehetőség nyílt.

A résztvevő gyerekek megtapasztalták, hogy az egészségük megőrzéséhez egészségtudatos magatartás, a környezetük megóvásához pedig környezettudatos magatartás kialakítására van szükség.

A témanapon úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy a mindennapi élet színtereihez, a felmerülő problémákhoz kapcsolódjanak.

A hagyományteremtő egészségvédelmi és környezetvédelmi napon a teljes tanulói létszám részt vett, 3 feladatellátási helyen foglalkoztattuk a gyerekeket.

 

  1. feladatellátási hely: Emeletes iskola (Komádi Fő u. 10-18.) 3., 5-8. évfolyam + EÁI 1-7. évfolyam

 

A tanulók osztályonként alkottak egy-egy csapatot, így vettek részt a versenyen.

Előzetes feladatként minden osztály menetlevelet készített környezetvédelem, egészséges életmód témakörökből, ezen történt a feladatok pontozása állomásonként. A menetleveleket előző napon leadták és azt is értékeltük. Az értékelés szempontjai a következők voltak: témája, kivitelezése, csoportmunka, esztétikum. A menetleveleket és a menetrendeket a verseny reggelén kapták meg a csapatok.

Tekintettel a résztvevő gyerekek nagy számára, kétfele választottuk az 5 évfolyamot. Párhuzamosan két helyszínen folyt a verseny: az iskola tantermeiben és a sportállomásokon: a városi sportpályán és a műfüves focipályán.

8-10 óráig: a 3., 5-6. évfolyam sportprogramokon vett részt.

7-8. évfolyam 7 állomáson az egészséges életmód, környezetvédelem témakörökből összeállított feladatokon vett részt.

10-12 óráig: váltás volt az évfolyamok között.

Az első állomás témaköre a környezetvédelem volt, ezen belül három énekes madarat ismertek meg a gyerekek szövegértési feladat megoldása során. A táblánál a környezetvédelem jeles napjait párosították a hozzájuk tartozó dátumokkal szókártyák segítségével.

A második állomáson az egészséges életmód köréből a helyes étkezési szokásokat helyezték előtérbe. Az egyik csoportnak egy négyfős család számára egy ebédlő asztalt kellet megteríteniük az etikettnek megfelelően. A másik csoport feladata egy heti étlap összeállítása volt az egészséges táplálkozás alapelveit figyelembe véve.

A harmadik állomáson a tanulók rövid szöveget kaptak a téli madárvédelemről, amit el kellett olvasniuk. Ez után az olvasottak alapján ki kellett tölteniük egy feladatlapot. Igen népszerű feladatnak bizonyult a madárkalács és a hálós madáreleség készítése. Ennek során az elméleti tudnivalókat a gyakorlatban is megvalósították. A madáreleségeket a téli időszakban az iskola kertjében fogjuk

elhelyezni, így a gyerekek megtapasztalják a téli madáretetés hasznosságát és szépségét.

A negyedik állomáson a sport szerepére irányult a figyelem az egészséges életmód kialakítása során. Összehasonlítást végeztek arról, hogyan viselkedik az edzett és a nem edzett ember szervezete mozgás közben. Nagyon kedvelték a tanulók a párosítási feladatokat, melyek során bebizonyosodott, hogy a futball nagyon népszerű körükben. A híres focicsapatok és játékosaik példaképek lehetnek a felnövekvő nemzedék számára. A feladatokat digitális táblán oldották meg.

Az ötödik állomás a víz témakört dolgozta fel. Betűhalmazból keresgéltek folyóneveket, majd a megtalált folyókat vaktérképen jelölték be Magyarország térképén. Ezután a táblára függesztett szemléltető kép alapján a víz körforgását ábrázoló plakátot készítettek csoportmunkában.

A hatodik állomáson az egyik csoport puzzle képeket rakott ki, melyek fácánt és baglyot ábrázoltak. A másik csoport az interaktív táblán kapott feladatot: szólásokat és közmondásokat egészítettek ki madárnevekkel.

A hetedik állomáshelyen a tanulók préselt falevelekből készítettek képet csoportmunkában, szabadon választott téma alapján. Nagyon szép és esztétikus alkotások születtek: pillangó, bagoly, süni, őszi tájkép, földgömb stb. készült a falevelekből a tanulói munkák során.    

A sport állomás helyszíne a városi sportpálya volt. Mezei futóversenyt szerveztünk évfolyamonként 2014 méter távon. Ezzel csatlakoztunk az MDSZ a Magyar Diáksport Napja rendezvényhez. A futamok 30 percenként indultak. A műfüves focipályán osztályonkénti mini foci kupa zajlott. Mellette a felállított röplabdapályán röplabdázni lehetett. A sportpálya középső részén tömegsport jelleggel foglalkoztatták a gyerekeket: lábtenisz, ugrálókötelezés, hullahopp karikázás, tollaslabda, szivacslabda közül választhattak mozgásos tevékenységet.

Egy állomáshelyen kb. 15-20 percig foglalkoztatták a gyerekeket. Az egészségnap végén az osztályok teljesítményét értékeltük. 3., 5-6. és 7-8. évfolyamokon külön oklevéllel díjaztuk az első három helyezett osztály teljesítményét.

 

  1. feladatellátási hely: Petőfi úti iskola (Komádi Petőfi út 62.) 4. évfolyam

 

Az első állomáson a nemzeti parkokról, az erdőkről és a tűzgyújtásról szóltak a feladatok. Azt tapasztaltuk, hogy tanulóinknak elég széleskörű ismeretük van a tűzről, a tűzgyújtásról. Tájékozottak a tűzrakás módjáról is. Felismerték a veszélyes hulladékokat, amit tilos elégetni.

Ötletes, praktikus tanácsokat, figyelmeztetéseket tennének ki az erdőkben. Tudták, hogy hol szabad és miért tilos bizonyos helyeken a tűzgyújtás.

A második  állomáson egy ráhangoló játékot követően a környezetszennyezésről beszélgettünk a gyerekekkel. Ezt követte a témához kapcsolódó feladatlap csoportos megoldása. Beszélgettek az erdő szerepéről, az állomásvezető ismertette az erdő legfontosabb funkcióit. Ezután feladatlapokat oldottak meg a tanulók, melyek az erdőpusztulással voltak kapcsolatosak. A csoportok nagy lelkesedéssel dolgoztak.

A harmadik állomáson tanulóink felelevenítették a nemzeti park fogalmát, felsorolták a 10 nemzeti parkot. A gyerekek természetőrré változtak és csoportmunkában sikeresen oldották meg a feladatokat. A filmvetítés során megismerkedtek a Körös-Maros Nemzeti Park növény- és állatvilágával.

A negyedik  állomáson környezetvédelemmel kapcsolatos képeket színeztek ki a gyerekek, amelyek közül tetszés szerint kiválaszthattak egy párat. Ezeket kivágták és a menetlevelükre ragasztották. Ezután megoldották a környezetvédelmi totót, amely jól sikerült mindenkinek.

Az utolsó, ötödik  állomáson tanulóink érdekességeket hallgattak meg a levegőről, a talajról, az állat- és növényvédelemről. Nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy a PET palackok egymillió év alatt, azaz soha nem bomlanak le. A 10 találós kérdést már több gyerek hallotta, így a kitalálásban sikerélményük volt. Jól érezték magukat az almatorony építése közben és az üveggolyó gurításánál is.

 

  1. feladatellátási hely: Táncos iskola (Komádi Fő u. 96.) 1-2. évfolyam

 

Az első állomáson találós kérdésekkel hangolódtak tanulóink a „víz” témára. A víz világnapja időpontjának a megbeszélése után feladatokat kaptak a csoportok. Pl.: - Mi mindenre használjuk a vizet? – Hogyan takarékoskodunk vele?  - Mi szennyezi? – Miknek az élőhelye? A víz hangjainak a felismerése után Lehoczky János: A vizek fohásza című verséhez készítettek illusztrációt.

A második állomáson a hagyományok megismerése, tisztelete volt a cél. A szüret a magyarság legrégebbi és egyik legszebb hagyománya. Az érkező csoportokat találós kérdésekkel, képsorozattal, dallal, tánccal, színezővel és kis kóstolóval motiválták a pedagógusok a téma elsajátítására. Minden csapat egy szép osztálydekorációval gazdagodott, ami egy lufiból készült szőlőfürt volt.

A harmadik. állomáson a gyerekek a Kis-Sárrét elhelyezkedésével ismerkedtek meg röviden. Ezután kakukktojás útján adtak számot ismeretükről, az elsősök képek, a másodikosok szókártyák segítségével. Ezután kirakózás következett. Közben 2-2 tanuló színezett, illetve rajzolt a vizek szennyezése témában. Végül pecáztak, közben a horgászás szabályaival is megismerkedtek. Sok-sok új ismeretre tettek szert ezen az állomáson.

A negyedik állomáson az volt a cél, hogy tovább bővítsék a tanulók ismereteit az  egészséges életmód feltételeiről. A foglalkozást egy közmondással indították el: „A tisztaság fél egészség!” Ezután a tisztálkodáshoz szükséges tárgyakat csoportosítottak. Csoportmunkában felragasztották a képeket a megfelelő helyre. A helyes fogápolásról beszélgettek, majd a feladatlapon ehhez kapcsolódott a színezési feladat. Ezen az állomáson puzzle-val megfigyelési feladatokkal tették érdekessé a foglalkozást a tanító nénik.

Az ötödik állomáson sporttevékenységeket kellett a gyerekeknek végezniük. Az első feladat során a kitartásukat, a csoporthoz, a közösséghez tartozás élményét kellett bizonyítaniuk az udvar körbefutásával. A következő próbatételnél az egyéni teljesítőképesség dominált, amelyeknél elsősorban a dobótevékenységükről adtak számot. Lehetett dobni kosárlabdát, kötélkarikát célkeresztre, valamint kislabdával célba dobni. Ezután célba rúgás volt „Kapuban – kapu” játékkal. Végül a legizgalmasabb próbatétel következett, az akadályfutás. Sok jó élménnyel gazdagodva, kicsit fáradtan ért véget ez a nap.

Összegzés: Az egészség- és környezetvédelmi körversenyen az iskola minden tanulója aktívan részt vett. Az egész napos programnak nagyon jó közösségformáló, közösségépítő ereje volt. Számos hasznos ismeretre tettek szert a tanulók, alkalmazni tudták a tanórákon megszerzett tudásukat. A témanap elősegíttette, hogy a tapasztalatok beépüljenek a gyerekek mindennapi életébe, viselkedésébe. A program nagymértékben hozzájárult a gyerekek környezeti neveléséhez, a környezettudatos magatartásuk kialakításához, egészséges életmódra nevelésükhöz, szemléletformálásukhoz.

A versenyen készült képek itt találhatók.TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000