Iskolánkról

Iskolánk a bihari térség legnagyobb iskolája. Tanulóink három épületben vannak elhelyezve, ez több szempontból is kedvező a gyerekek, különösen az alsósok számára, hiszen így a lakóhelyükhöz közel eső épületbe járhatnak. Az iskola központi épülete az ún. 'Emeletes' iskola a Fő utcán, a központban található. Ide járnak a 3., 5-8. osztályos tanulóink és az EÁI 1-4. és 5-7. osztályos tanulók.

A kétemeletes épületben tágas folyosók, célszerűen berendezett szaktantermek, ebédlő, iskolai büfé, könyvtár, számítógépterem, tornaterem, konditerem szolgálják a gyerekek tanulását, ellátását, sportolását, szabadidejük hasznos eltöltését. Az iskola épülete összeköttetésben áll a sportcsarnokkal, ami testnevelés órák, sportfoglalkozások, iskolai ünnepségek, rendezvények helyszíne. A csarnok oldalsó kijárata a sportudvarra vezet, ahol futópálya, bitumenes kosár- és kézilabdapálya található. Műfüves pálya évek óta szépül. Az emeletes iskola udvara, a szünetekben kulturált körülmények között pihenhetnek a tanulók. A város másik részén, a Fő utca 96. szám alatt található egy szép régi épület, az ún. 'Táncos iskola'. Nevét a homlokzatán lévő sgraffitóról kapta, mely Ludmán Ottó alkotása. 2005-ben pályázati forrásból megújult az épület timpanonjában levő díszítés, Birizdó Gabriella A tudás fája című muráliája került a régi homlokzati dísz helyére. Ebben a 8 tantermes iskolában 1-2. osztályosok tanulnak, itt is van tornaterem és számítástechnika terem. A nagy belső udvar a sport és a kinti játékok helyszíne. A táncos iskolától nem messze, a Fő úttól beljebb, csendes környezetben található az ódon hangulatú Petőfi úti iskola. Ide a negyedik osztályos tanulók járnak. Minden iskolaépületünk gázfűtéses, a világítás modern. 
 

Személyi feltételek az iskolában

Iskolánkban az oktató-nevelőmunkát 45 fő látja el. A 45 fő tanári, tanítói (sok esetben 2-3) diplomával rendelkező szakember. Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os, azaz minden tantárgyat a megfelelő tanári végzettséggel rendelkező pedagógus tanít. Kivételes helyzetben vagyunk az idegen nyelv oktatása terén, 3 nyelvszakos kollegánk tanítja a gyerekeket angol és német nyelvekre. Egyetemet végzett informatika szakos tanárunk a számítástechnika oktatása mellett rendszergazda feladatokat is ellát. Szakképzett könyvtáros látja el az iskola könyvtárosi feladatait. Gyógypedagógusok, logopédus és fejlesztő pedagógusok segítik a rászoruló gyerekeket a haladásban.

Tárgyi feltételek

Az iskolai oktató-nevelő munka jelenleg 3 épületben folyik.Az iskola épületei tágasak, világosak, gázfűtésesek. Folyamatos felújítással, állandó karbantartással igyekszünk szinten tartani az épületek állagát.

Az alsó tagozatban az oktatás osztálytermi rendszerben folyik. A felső tagozatban viszont az osztályok vándorolnak, az egyes tanítási órákat szaktantermekben tartjuk. A szaktantermek és a hozzájuk tartozó szertárak felszereltsége az utóbbi évek pályázati támogatásaiból jelentősen javult.

Évek óta biztosítottak iskolánkban az informatika oktatás feltételei. Két tágas szakteremben 15-15 számítógép áll a tanulók rendelkezésére. Intézményünkben 3. osztálytól a tantervbe illesztve tanítunk informatikát. Lehetőség van az Internet használatára is. Pályázati forrásokból vásároltunk laptopokat, 6 digitális táblát és projektorokat, ezek segítséget nyújtanak az informatika oktatás során, és lehetővé teszik az infokommunikációs technikák, digitális tananyagok többi tanórán való használatát.

A nyelvoktatás tárgyi és eszköz ellátottságára jellemző egy jól felszerelt nyelvi labor, ahol a növekvő óraszám mellett nagymértékben javítja a nyelvoktatás körülményeit, hatékonyságát.

A technika-háztartástan tantárgy tanításához két szaktanterem áll rendelkezésünkre, egyik konyha - étkezőnek van berendezve. A tantárgyat hatodik évfolyamon csoportbontásban tanulják a gyerekek, a többi évfolyamon pedig osztályonként. Mivel a tantárgy rendkívül eszköz- és anyagigényes, csaknem folyamatos beszerzésre, pótlásra volna szükség.

Az utóbbi években jelentősen javultak iskolánkban az ének-zene tanítás tárgyi feltételei. Praktikus, új berendezést kapott a szaktanterem, új hangszereket, eszközöket szereztünk be, így viszonylag jónak mondhatók a zenei műveltség megszerzésének feltételei.

Iskolánkban 3 tornateremben biztosítottak a mindennapos testedzés feltételei. A mindennapos testedzés lehetőségét tanórán kívüli foglalkozásokon biztosítjuk. Ezek választéka igen széleskörű: kézilabda, asztalitenisz, kondi, labdarúgás, tömegsport szakkörökből választhatnak tanulóink. Az utóbbi években iskolánk a régió sportcentrumává vált. Itt kerülnek megrendezésre a helyi, a városi és a területi kupák, sportversenyek.

Tanulóink önműveléséhez, ismereteinek bővítéséhez 6000 kötetes iskolai könyvtár áll rendelkezésre. A mindennapos nyitva tartás lehetővé teszi tanulóink folyamatos búvárkodását, versenyekre, pályázatokra való felkészülését, könyvtárhasználati órák tartását. Megtalálhatók a könyvtárban azok a szakmai, pedagógiai folyóiratok, hetilapok, amelyek lehetővé teszik a kollegák önművelését, szakmai, pedagógiai tudásuk frissítését, az új kutatások, tudományos eredmények megismerését. Anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan bővítjük, újítjuk a könyvtár állományát, törekszünk a sok gyerek által forgatott kötelező olvasmányok, ismeretterjesztő könyvek, lexikonok beszerzésére. A teremben 18 számítógép áll a tanulók rendelkezésére, amelyeket minden délután két-két órás szabad foglalkozás keretében használhatnak. Lehetőség van az internet használatára, játékra és gyakorlásra.

Diákjainkról

Iskolánk 469 tanulója 8 évfolyamon 24 osztályba jár. Ebből 2 az összevont, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókat oktató osztály. Napközis ellátást 6. évfolyamig 11 csoportban biztosítunk, 7-8. évfolyamon pedig tanulószobai ellátás van. Sajnos a térség szociokulturális szempontból elég nehéz helyzetben van, ezért a gyerekek közül 348 hátrányos helyzetű. Ebből 207 tanuló halmozottan hátrányos és 4 fő pedig veszélyeztetett. A gyerekek között nem csak családban, hanem nevelőotthonban élő is van, összesen 48 tanuló. Így tanulónk 70.6%-a hátrányos s halmozottan hátrányos helyzetű.

Több évtizedes hagyománya van iskolánkban a matematika magasabb óraszámban történő oktatásának 5. osztálytól kezdve. Kezdetben matematika tagozatként, 1999 szeptembere óta emelt szintű oktatásként működik. Ugyancsak emelt szintű oktatás keretében történik fél osztályban a magyar nyelv és irodalom tanítása.

Iskolánkban az idegen nyelv oktatása 3. osztályban kezdődik, angol és német nyelv tanulására van lehetőség.

Mivel városunkban magas az olyan fiatalok száma, akik általános iskolai tanulmányaikat nem fejezték be, ezért  pedagógiai programunkban szerepel a felnőttoktatás is. Folyamatosan nem indítunk ugyan osztályokat, de kellő számú jelentkező esetén néhány évenként indul egy-egy osztály. 
Iskolánkban az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulókat összevont osztályokban a számukra készült helyi tanterv szerint foglalkoztatjuk. Oktatásukat – nevelésüket szakképzett gyógypedagógusok és egy logopédus kollega látja el.


Iskolánkban a tanórán kívüli foglalkozások választéka igen széles körű: sportszakkörök, énekkar, történelem-, magyar, matematika tehetséggondozó és felzárkóztató.  
Az iskola tanulmányi helyzete, tanulóink sikeressége az utóbbi években közel állandó értéket mutat. 2013/2014-es tanévben kitűnő tanulók száma 49 fő, ebből alsós 27, felsős 22 fő. Jeles tanulóink száma 39 fő, ebből alsós 22, felsős 8 fő. Jelentős sikereket értek el gyermekeink területi, megyei sportversenyeken – asztalitenisz, labdarúgás sportágakban. Ugyancsak szépek tanulóink eredményei a különböző tantárgyi versenyeken – így a Zrínyi Ilona alapműveletei versenyeken, a Kozma László országos és a Hajdú-Bihar megyei informatika versenyeken valamint a Simonyi Zsigmond országos és a Bendegúz nemzetközi helyesírási versenyeken. Ezen kívül minden évben benevezünk a területi-, megyei helyesíró versenyekre, honismereti, környezetvédelmi, népdaléneklési, versmondó és mondamondó versenyekre.

Évek óta sikeres és több arany,ezüst minősítést gyűjtött be iskolánk 2 énekkara. Iskolánkban évek óta működik az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, ahol 95 fő részesül művészeti képzésben. A Leg a láb Alapfokú Művészeti Iskolában néptáncra 25 fő jár. A Csökmői Zeneiskola hangszeres zene képzésében 20 tanuló tanul különböző hangszerszereken játszani.

Az intézmény Pedagógiai Programjának legfontosabb célkitűzései:

Az iskola nyújtson olyan lehetőséget a gyermekek számára, amelyben életkorának és képességeinek megfelelően tud tanulni, tevékenykedni. Olyan motivációs rendszer kialakítása az iskolában, amely által az iskolai tevékenységben a tanulók sikeresen sajátítják el a tanulási módszereket – a fejlesztés területei: tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, cigány és értelmi fogyatékos gyerekek felzárkóztatása, habilitációja, rehabilitációja. 
Iskolánk közvetítse a társadalmilag elfogadott értékeket, a társadalomba való beilleszkedés szabályait, lehetőségeit. A gyermekekben alakítsuk ki a kommunikáció helyes formáit és normáit. Biztosítsuk a gyermekek számára az önmegismerés és önfejlesztés lehetőségét, ezzel biztosítva a szociabilitást.

 

Iskolánk története

Írott emlékek alapján Komádiban az első iskolát 1610-ben szervezték meg az egyház fennhatósága alatt. Az 1740-es években két iskola működött, külön a lányok és külön a fiúk számára. A harmadik iskolát 1849-ben, a negyediket 1871-ben állították fel a fiúk számára, tanítói lakással, és egy tanteremmel, ez volt az ún. Gecsei-iskola.

1908-ban megnyílt a községben az önálló gazdasági népiskola. A község az iskola gyakorló területe céljára 25 kat. hold földet, és az építkezéshez 27 ezer aranykorona készpénzt adott. 1929-ben felépítette a református egyház állami segéllyel az új központi iskolát 4 tanteremmel és tanítói lakással a mai Petőfi út 62. szám alatt. Az építkezés kora tavasszal kezdődött és szeptember 1-jén megkezdték benne a tanítást.

Ebben az időben létesült Komádi-Dobaipusztán a Vécsey-uradalomban az érdekeltségi iskola. 1925-ben egy tantermes épületében megkezdődött az oktatás. Az iskola érdekeltségi elemi népiskola volt, amelyben a hat osztályt egy tanulócsoportba vonták össze, s egy nevelő oktatta a tanulókat. A nevelői lakás az iskola épületében volt elhelyezve. Az iskola leghíresebb tanítója Harcsa Dénes, írói nevén Barsi Dénes volt. Barsi Dénes Komádi és Vidéke néven lapot indított. A lap 1933-tól jelent meg, nívós falusi folyóirat volt.

1920-ban megnyílt a magán kisiparosok műhelyeiben az iparos tanulók részére az iparostanonc iskola, amelyet anyagilag a református egyház támogatott. A lakosság egyötöd része tanyán lakott, ez tette szükségessé a községben az internátus építését, melyet népiskolával kötöttek egybe. Az 1838-ban megnyílt internátus a Horthy Miklós Népiskola nevet viselte. (1945 után Május 1. Gyermekotthon) A második világháború után az 1945/46-os tanévben újra megindult az oktatás az internátusban, igaz, kevés növendékkel és késve, mert az épületet a háború erősen megviselte.

Az 1948-as államosítás eredményeképpen megalakult az 1. Számú Iskola 16 tanerővel, és a tanyasi kollégiummal ellátott 2. Számú Iskola. Mivel a komádi tanyavilág hatalmas volt, már az 1849/50-es tanévben a tanyasi gyerekek oktatására 7 helyen hoztak létre tanyasi iskolákat: Gyógyfürdő Iskola, Hercegföldi Iskola, Iszapi Iskola, Okányzugi Iskola, Őszerdő Iskola. Sebeséri Iskola, Törökszigeti iskola.

1955-ben szükségessé vált egy új iskola építése, melyet 1957-ben adtak át. Az iskola bejárata fölött levő díszítésről Táncos Iskola néven emlegetik az épületet. Külső homlokzatán, valamint a folyosón a bejárattal szemben Ludmán Ottó sgraffitói láthatók. 1957-ben megnyílt a napközi otthon is, amely kb. 100-120 gyermek ellátását biztosította.

1948-ban megalakult az 1. Számú Iskola úttörőcsapata Sárosi Gyula néven. 1953-ban a leány úttörőcsapat Zrínyi Ilona nevét vette fel, a fiúké pedig a 347. Számú Gábor Áron Úttörőcsapat lett. 1965-ben egy úttörőcsapattá szerveződtek. Az 1964/65-ös tanévtől megindult a gimnáziumi oktatás az ún. Táncos Iskolában egy osztállyal. Iskolánk hivatalos neve 1. Számú Általános Iskola és Gimnázium lett. 1965 októberétől megindult a felnőttek számára a gimnáziumi levelező oktatás is. A gimnáziumi oktatás az 1966/67-es tanévben megszűnt, az itt tanuló diákok Biharkeresztesen, az akkori járási székhelyen felépülő Bocskai Gimnáziumban, a püspökladányi Karacs Ferenc Gimnáziumban, illetve az l. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban folytatták tanulmányaikat.

Az 1970-es években a komádi 1. Számú Általános Iskola a berettyóújfalui járás legnagyobb iskolája. Az iskola 6 épületébe az 1972/73-as tanévben 1050 gyermek járt. Az 1971/72-es tanévtől megindult 7-8. osztályban a szakosított tantervű matematika oktatása, mivel az iskola biztosítottnak látta a tantárgy oktatásának feltételeit. Ebből a tantárgyból teljes volt a szakos ellátás, valamint az egy évfolyamra járó tanulók közül lehetőség volt a tehetségesebb tanulók kiválasztására. 1984-től már 5. osztálytól kezdve szerveződött a matematika tagozat.

A tanulók tantárgyi versenyeken szép eredményeket tudtak felmutatni: az 1971/72-es tanévben elsők lettek a megyei versenyen orosz nyelvből és fizikából. A tantestület 4 tanára járási szakfelügyelő volt: Krucsó Ilona (magyar-történelem), Egi Miklós (matematika-fizika), Lipták László (testnevelés), Kovács Gyula (rajz). Jó volt a továbbtanulók aránya: 122 végzősből 25 gimnáziumban, 18 szakközépiskolában, 60 szakmunkásképzőben, 2 gyorsíró szakiskolában tanult tovább. Éveken keresztül a mai Eurotex Kft. helyén levő kultúrházban is tanítottak szükségtantermekben az alsó tagozatosok tanítók. Ezen a nehéz helyzeten segített az 1975-ben felépülő, tornateremmel, napközis konyhával, étkezővel és technikai műhelyekkel ellátott, akkor 8 tantermes Emeletes Iskola. Igazgatója Szarka István volt. A felépült új iskolában még évekig váltottan (délelőtt és délután) folyt a tanítás. Csak később, a tanulók számának csökkenésével érték el, hogy a tanulók csak délelőtt járjanak iskolába. 1988/89-ben az iskola tovább bővült 2 tanteremmel.

1977/78-ban kisegítő iskolát szerveztek a gyengébb képességű tanulók részére 17 tanulóval. (Ma EÁI) Jelenleg átlagban harminc egynehány enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermek oktatása folyik itt négy pedagógus közreműködésével. Kistérségünkben csak telepűlésünkön működik ilyen oktatási forma.

A rendszerváltás az oktatás területén is bizonytalanságot okozott. Iskolánkat is megviselte a gazdasági visszaesés, a térségünket nagy mértékben sújtó és hosszan tartó munkanélküliség, ami érezhető hatást gyakorolt mind a születendő gyermekek lélekszámában, mind a kialakuló értékrendi válság következményeként a tanulók magatartásában, szorgalmában. A változások jeleként értékelhetők, hogy megépült a városi sportcsarnok, ami sokat segít a testnevelés oktatásban, és lehetőséget biztosít a sportolásra. 1998-ban részben a Sulinet programnak köszönhetően, másrészt az önkormányzat anyagi segítségével sikerült berendezni egy 15 számítógépből álló informatika szaktantermet internet kapcsolattal, ahol biztosítottak az oktatás korszerű feltételei. 1995-ben megalakult iskolánkban az énnekkar, és szép eredményeket értek el a különböző minősítő versenyeken. Többször kaptak aranyoklevelet.

2006. szeptember 1-jétől a komádi általános iskola Barsi Dénes nevét vette fel.
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1000